ชื่อหลักสูตร      อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา         เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ( Industrial Engineering Technology)

ปรัชญาของหลักสูตร

               ผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรเทคนิคอุตสาหกรรม (Technician Engineer )โดยใช้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมให้สามารถปฏิบัติงานจริงได้ และมีความรับผิดชอบควบคู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

ความเป็นเลิศของบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการให้เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการงานอุตสาหกรรมได้เช่น ความสามารถใช้เทคโนโลยีการผลิต การออกแบบการผลิตและการควบคุมการวางแผนและจัดทำระบบงานการผลิตต่างๆ ได้ อันตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการทำงาน มุ่งเน้นทักษะในการทำงาน การให้ความรู้และประสบการณ์ ตลอดทั้งการประสานงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

  • เพื่อฝึกฝนให้บัณฑิตมีความคิดริเริ่มเชิงสร้างสรรค์ การค้นคว้าด้านวิทยาการใหม่ๆ การวางแผนงาน การปรับปรุงงาน และการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาด้วยหลักการและเหตุผลได้

  • เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริต ความสำนึกในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

พันธกิจ

  • จัดให้มีการเรียนการสอนเพื่อยกระดับช่างเทคนิคไปสู่วิศวกรปฏิบัติการทางเทคนิคอุตสาหกรรมให้สามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านทักษะทางวิชาชีพและการจัดการอุตสาหกรรม

  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความคิดและการพัฒนางานเชิงสร้างสรรค์โดยอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

  • การพัฒนาด้านภาวะความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ อีกทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม

  • การแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอกเพื่อการพัฒนาทางวิชาการ