สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์


คุณสมบัติผู้สมัครเรียน • จบ ปวส./ ปวท./ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
  (สำหรับภาคพิเศษต้องทำงานหรือเคยผ่านงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี) หรือ
 • ผู้ที่ต้องการเรียนปริญญาตรีใบที่สอง* จะต้องทำงานในสายงานอุตสาหกรรม
  มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (*ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร)

ภาคปกติ ระยะเวลาเรียน 2 ปี เรียนในเวลาปกติ
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 150,000 – 160,000 บาท
(กู้ยืมกองทุน กยศ., กรอ. ได้และมีทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ)

ภาคพิเศษวันอาทิตย์ (สำหรับคนทำงาน) ระยะเวลาเรียน 1 ปี 8 เดือน เรียนเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 130,000 บาท (แบ่งชำระเงินเป็นงวดๆ และขอรับส่วนลดค่าหน่วยกิตได้)
เป็นการเรียนในลักษณะ Block Course วันละ 2 วิชา เวลาเรียน 8.30 – 19.30 น.

หมายเหตุ
ผู้สำเร็จในหลักสูตรนี้สามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทภาคีวิศวกรพิเศษได้ (กว.)
หลังสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 ปี โดยนำผลงานและประสบการณ์การทำงานไปยื่นขอเพื่อการพิจารณา

ข้อสงสัยหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ โทร. 081-349-1799, 089-486-8123

หลักฐานการสมัครเรียน

 1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 3. วุฒิ รบ. ปวส./ ปวท./ อนุปริญญา ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. หนังสือรับรองการทำงานหรือการผ่านงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (เฉพาะภาคพิเศษ)
 5. เงินค่าลงทะเบียนวันสมัคร (เฉพาะภาคพิเศษเท่ากับจำนวนเงินงวดแรกตามที่เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งและให้นับเป็นงวดที่ 1)

[วิธีการชำระเงินและขอส่วนลดค่าหน่วยกิต] **ดูรายละเอียด**