• นักเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
  • นักวิชาการเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม
  • วิศวกรวางแผนการผลิตและการควบคุมอุตสาหกรรม
  • ผู้จัดการคุณภาพ
  • ผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรม
  • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรม