• รับผู้จบ ปวส./ ปวท./ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
 • หลักสูตรได้ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ระยะเวลาศึกษา 2 ปี (สำหรับภาคปกติ) และ 1 ปี 8 เดือน (สำหรับภาคพิเศษวันอาทิตย์)
 • เรียนต่อเนื้อหาทางวิชาชีพได้ทันทีได้รับการยกเว้นวิชาฟิสิกส์, เคมี, แคลคูลัส, กลศาสตร์ของแข็ง, กลศาสตร์ของไหล, เทอร์โมไดนามิกส์, รวมถึงวิชาพื้นฐานอื่นๆ ที่เรียนมาแล้วในระดับ ปวส. และไม่ต้องเทียบโอนรายวิชา
 • ภาคปกติ เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เรียนวันละ 2 วิชาลักษณะแบบ Block Course
 • สำหรับผู้ที่จบปวส.แบบเทียบโอนประสบการณ์ หรือแบบทวิภาคีสามารถเรียนได้
 • ผู้ทำงานแล้วขอเทียบโอนประสบการณ์ในการทำงานและสามารถแบ่งจ่ายค่าเล่าเรียนได้
 • สมัครเรียนตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป รับสิทธิ์ลดค่าหน่วยกิตได้ (เฉพาะภาคพิเศษ)
 • ยื่นขอใบ กว.ประเภทภาคีวิศวกรพิเศษได้หลังสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 ปี โดยการแสดงผลงานจากประสบการณ์ในการทำงาน
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถนำรายวิชามาขอเทียบโอนได้
 • หลักสูตรอส.บ. เปิดมานานกว่า 28 ปี มีศิษย์เก่ามากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ภาคปกติกู้เงินกองทุน กยศ. กรอ. หรือทุนการศึกษาอื่นๆ ได้ เช่น ทุนเรียนดี ทุนกีฬา ทุนดนตรี เป็นต้น
 • มุ่งเน้นผู้เรียนได้ประสบการณ์จริง โดยคณาจารย์ประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรมและเน้นการดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เหมาะสำหรับช่างเทคนิคที่ต้องการปรับวุฒิการศึกษาและเลื่อนตำแหน่งหรือผู้ต้องการปริญญาใบที่สองสายวิชาชีพวิศวกรรม
 • จบหลักสูตรนี้เรียนต่อปริญญาโท วศ.ม. , M.B.A ได้ทันที (ระยะเวลาศึกษาเพียง 1.5 ปี)