แผ่นพับสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
   
โปสเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ