นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 เข้าศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม
     

 

เมื่อวันที่ 13 และ 19 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาฯ ได้นำนักศึกษาภาคพิเศษ (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่ 10 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องซักผ้าและตู้เย็น ของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตมาม่า ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด มหาชน (จ.ชลบุรี) เป็นกิจกรรมก่อนจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561 นี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่นักศึกษา จากนั้นทางคณะได้เดินทางไปแวะสักการะไว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดจุกกะเณอ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นนี้ ก่อนเดินทางกลับ