บรรยากาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการภาคพิเศษ รุ่นที่ 17
     

 

         เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัคร นศ. ใหม่  โครงการภาคพิเศษวันอาทิตย์ (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่ 17 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งการรับสมัครในวันแรกมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจัดให้มีจุดรับสมัครไว้ที่เดียวซึ่งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 วิทยาเขตพัฒนาการ  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกเพื่อความรวดเร็วในการสมัคร บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย