ขอแสดงความยินดีกับการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม 3 ประเภท
     

 

    สาขาขอแสดงความยินดีกับคุณสุรพงษ์ คงทอง ซึ่งเป็นศิษย์เก่า IET.09 หลังจากได้จบการศึกษาปริญญาตรีจากสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการแล้ว ก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์กับเพื่อนๆ ในรุ่นอีกหลายคนจนสำเร็จตามมา (ระยะเวลาตรี + โท 3 ปี) นอกจากนี้แล้วยังได้มีการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมในประเภทภาคีวิศวกรพิเศษ ซึ่งสภาวิศวกรได้พิจารณารับรองให้ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาไฟฟ้า สาขาเครื่องกล และสาขาอุตสาหการ ทางคณาจารย์ในสาขาขอชื่นชมและเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆ ต่อไป ขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป