การสอบโครงงาน 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
     

 

           เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560 นักศึกษา IET ภาคพิเศษรุ่นที่ 7 ได้เข้าสอบวิชาโครงงาน 2 ซึ่งจัดเป็นรายวิชาสุดท้ายของหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 โดยนักศึกษาจะต้องนำความรู้ทางวิชาชีพที่ได้ศึกษามาไปจัดทำโครงงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ได้นำเสนอหัวข้อไว้กับโครงงาน1 และแต่ละกลุ่มจะต้องนำเสนอผลการดำเนินการโครงงาน และสอบปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงงานก่อนจะสำเร็จการศึกษาออกไป สำหรับรุ่นนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 20 กลุ่มและได้สอบผ่านไปได้ด้วยดีทุกกลุ่ม และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารุ่นนี้ทุกคนที่ได้มุมานะพยายามจนสำเร็จการศึกษา