การอบรม ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
     

 

      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการ IET. ได้จัดหลักสูตรอบรมเรื่อง “ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มาเป็นประธานเปิดการอบรม และวิทยากรบรรยายได้แก่ อ.ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล การอบรมในหัวข้อดังกล่าวได้รับความสนใจจากสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี และได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมจากหลายบริษัท รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 35 คน หลังจากอบรมเสร็จได้มีการมอบวุฒิบัตรและถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน