การสอบ Project1 IET ภาคพิเศษรุ่น 8 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
     

 

     เมื่อวันที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 2560 นักศึกษา IET ภาคพิเศษรุ่นที่ 8 ได้เข้าสอบโครงงาน 1 โดยได้มีการนำเสนอโครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ และทำการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มต่างๆ ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงงานเพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินการต่อไป ซึ่งแต่ละกลุ่มได้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อการนำเสนออย่างเต็มที่ ทำให้การสอบครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีทุกกลุ่ม