การอบรม ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
     

 

 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการ IET. ได้จัดหลักสูตรอบรมเรื่อง “ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015”  วิทยากรบรรยายได้แก่ อ.ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนี้โดยตรง การอบรมในหัวข้อดังกล่าวมีสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 บริษัท และหลังจากอบรมเสร็จได้มีการมอบวุฒิบัตรและถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน