การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษวันอาทิตย์ รุ่นที่ 11
     

 

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาฯได้ดำเนินการจัด “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษวันอาทิตย์ (สำหรับคนทำงาน) รุ่นที่11” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ตามด้วย อ.จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ หัวหน้าสาขาวิชาฯ ได้เล่าประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและแนวทางการเรียนในหลักสูตร อีกทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับ “วิศวกรรมอุตสาหการ..เส้นทางสู้อาชีพในอนาคต” โดย อ.ศุภวัชร์  เมฆบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นพี่ IET ที่ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วมาร่วมเสวนาในหัวเรื่อง “เล่าสู่กันฟัง.. ถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่.. สู่น้อง” ได้มีการเล่าประสบการณ์ในอดีตระหว่างเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้เล่าเส้นทางหลังจากที่ได้จบไปแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน บางคนก็ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเป็นต้น..และสำหรับช่วงบ่ายเหล่าบรรดาน้องพี่ชาว IET ทุกรุ่นต่างได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น..