การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
     

 

    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาฯ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสาขาวิชาฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละด้านให้กับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินได้รับทราบ  ซึ่งจากผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการได้พิจารณาหลักสูตรของสาขาวิชาฯ เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน และผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี (3.39)