การรับรองหลักสูตรจาก สกอ.


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ได้รับทราบให้ความเห็นชอบในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง มีระยะเวลาศึกษาเพียง 2 ปี สำหรับผู้ที่เรียนจบ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือผู้ทำงานแล้วสามารถเทียบโอนประสบการณ์จากการทำงานได้ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นทักษะทางวิชาชีพเหมาะสำหรับช่างเทคนิคที่จะพัฒนาความรู้สู่การเป็นวิศวกรเทคนิคอุตสาหกรรม

โหลดเอกสารรับรองหลักสูตรวันที่ลงข่าว:03 พฤษภาคม 2016