ลำดับ อาชีพ 2553 2554 2555 2556 2557
1 ผู้ปฏิบัตงานหล่อเทคอนกรีต ตกแต่งผิวซีเมนต์ แลผู้ปฎิบัติงาน 542,744 549,262 555,848 562,571 569,363
2 ผู้ใช้แรงงานในด้านการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 528,519 534,865 541,279 547,826 554,440
3 ผู้ปฏิบัติงานด้านงาานไม้ และด้านการทำเครื่องไม้ 361,256 365,594 369,978 374,453 378,974
4 ผู้ปฏิบัติงานเย็บ ปัก และผู้ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 346,537 350,698 354,903 359,196 363,533
5 ผู้ใช้แรงงานในด้านการบรรจุผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยมือ 313,491 317,255 321,060 324,943 328,866
6 ผู้จัดการทั่วไปด้านการผลิต 278,797 282,145 285,528 288,982 292,471
7 ผู้ปฎิบัติงานด้านประกอบอุบกรณ์อิเลคทรอนิคส์ 227,595 230,328 233,090 235,910 238,758
8 ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพ 212,740 215,294 ,217,876 220,511 223,174
9 ผู้ปฎิบัติการเครื่องจักรเย็บเสื้อผ้า 196,002 198,356 200,734 203,162 205,615
10 ผู้จัดการทั่วไปด้านการก่อสร้าง 182,942 185,139 187,359 189,625 191,915

หน่วย:คน