เปิดรับนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
   

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดรับผู้จบ ปวส., ปวท. หรือเทียบเท่าช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา (ยกเว้นก่อสร้าง) ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (1 ปี 8 เดือน) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 130,000 บาท (แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ละ 5,000 บาท) เทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้ และยื่นขอใบประกอบวิชาชีพประเภทภาคีวิศวกรพิเศษได้  เหมาะสำหรับผู้ทำงานเพื่อการปรับวุฒิและขอเลื่อนตำแหน่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมวันที่ลงข่าว:15 สิงหาคม 2017