เปิดรับนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
   
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดรับผู้จบ ปวส., ปวท. หรือเทียบเท่าช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำภาคเรียนที่ 1/2561 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (1 ปี 8 เดือน) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 130,000 บาท (แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ละ 5,000 บาท) เทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้ และยื่นขอใบประกอบวิชาชีพประเภทภาคีวิศวกรพิเศษได้  เหมาะสำหรับผู้ทำงานเพื่อการปรับวุฒิและขอเลื่อนตำแหน่ง เริ่มรับสมัคร 10 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)
 
 

 

 


วันที่ลงข่าว:12 มกราคม 2018