คุณวรวดิษฐ์  บุญมั่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ไดมอนด์แอพพาเรล จำกัด

  คุณวรวุฒิ  เสริมดำรงศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท
W.C.O. GROUP CO.,LTD.
  คุณอรุณ โสฬส
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์
อ.เมือง จ. ภูเก็ต
         
   
คุณประพฤทธิ์  ฑีฆวาณิช
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
  คุณเสถียร บุญเรือง
วิศวกร บริษัท ไทยซัมมิท ออโต้บอร์ดี้ จำกัด
  คุณเจษฎา ช้างเจริญ
นักวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
         
   
อ. ศุภเอก ประมูลมาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  คุณธรรมรงค์ แสงสว่าง
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรรมเทคนิค บริษัท
โตโยด้า โกเซ เอเชีย จำกัด
  คุณสมาน ชำนาญจุ้ย
วิศวกร บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย)
         
   
คุณณรงค์ชัย เกตุแก้ว
Project Co - Ordinator Engineer
SSI Schaefer Systems International Co.,Ltd.
  คุณเกศ ลำดับ
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท อซาด้า แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
  คุณสมเกียรติ สิงห์บุตร
วิศวกร บริษัท ไทยก้าวไกล กรุ๊ป จำกัด
         
   
คุณอัฏฐวัฒ โพสิม
Design Engineer
บริษัท ดี เอ็ม ซี คอรป์ (154) จำกัด
  คุณไพรัตน์ มูลลี
Senior Engineer
THAI TABUCHI ELECTRIC CO.,LTD.
  คุณสมหมาย ผาเพชร
IT Support Engineer
บริษัท สยาม บิสซิเนส จำกัด
         
   
คุณอรรถชัย ปินใจ
ผู้จัดการฝ่ายงานบริการ>
บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด
  คุณพงษ์เทพ ศรีเมฆ
Facility Manager – Energy And Energy Team
Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.
(Tesco Lotus Head Office Thailand)
  คุณธรรมรัตน์ แซ่เหลี่ยง
Leader Project Engineer
บริษัท ไทยซัมมิสออโตโมทีฟ จำกัด
         
   
คุณอเนก หว้ามุกข์
Senior Technician Engineer
บริษัท นทลิน เวลสตาร์ เอ็นเอนจิ จำกัด
  คุณสมเกียรติ พรสาโรจน์
Chief Engineer
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
  คุณพชรพล นันทกุลพงศ์
SERVICE MANAGER
บริษัท เอพีพี ซิสเต็มส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด