อ.จีรวัฒน์ ปล้องใหม่

 • อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
 • MBA. (Management)

อ.จอมภพ ละออ

 • อส.บ.(เทคโนโลยีการผลิต)
 • วศ.ม.(การผลิต)

อ.ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • MBA. (General Management)

ผศ.สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.ม.(การจัดการวิศวกรรม)
 • ป.บัณฑิต (วัสดุ)

ผศ.จิรเมธา สังข์เกษม

 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

อ.ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร

 • คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
 • Ph.D.(Industrial Engineering)

อ.ดร.วัชร ส่งเสริม

 • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • Ph.D. (Industrial Engineering)

อ.ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
 • รป.ม. (การบริหารภาครัฐ)
 • MBA. (Management)
 • Ph.D. (Goverment Management)

ผศ.ดร.นิศากร สมสุข

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • Ph.D. (Industrial Engineering)

อ.ดร.นภนต์ เกื้อน้อย

 • อส.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมวัสดุ)
 • ป.บัณฑิต (การศึกษา)
 • Ph.D.(Energy and Environment)

อ.อรัญญา จันทร์ศรี

 • วท.บ.(เคมี)
 • วท.ม.(สิ่งแวดล้อม)

ผศ.ดร.กุณฑล ทองศรี

 • คบ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
 • Ph.D. (Ancient Indian and Asian Studies)

อ.สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล

 • อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

อ.ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม

 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)
 • MBA.(Marketing)
 • Ph.D.(Mechanical Engineering)
 • D.Eng.(HRD)

อ.ธีรยุทธ์ จันทรแจ่ม

 • อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)

อ.จิรวัธน์ อารีย์

 • อส.บ.(เทคโนโลยีการผลิต)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)

อ.สมชาติ กาญจนบูรณ์

 • ศ.บ.(การเงิน-การธนาคารและการแรงงาน)
 • รป.ม(นโยบายสาธารณะและบริหารโครงการ)

อ.กมลวิทย์ ธนินนารา

 • วท.บ.(สถิติประยุกต์)
 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วท.ม.(การจัดการวิศวกรรม)
 • MBA.(Project Management)

อ.ประจักร ลำจวน

 • อส.บ.(เทคโนโลยีเครื่องกล)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)

อ.ธนภัทร สังขรัตน์

 • วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
 • กำลังศึกษา ป.เอก(วิศวกรรมการผลิต)

อ.กชกร วิรัชกุล

 • วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • กำลังศึกษา ป.เอก(วิศวกรรมอุตสาหการ)

ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์

 • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
 • Ph.D.(Mechanical Engineering)

อ.ดร.สุกัญญา เชิดชูงาม

 • วท.บ. (คณิตศาสตร์)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • Ph.D.(Industrial Engineering)