อ.จีรวัฒน์ ปล้องใหม่

 • อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
 • MBA. (Management)

อ.จอมภพ ละออ

 • อส.บ.(เทคโนโลยีการผลิต)
 • วศ.ม.(การผลิต)

อ.ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • MBA. (General Management)

อ.ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร

 • คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
 • Ph.D.(Industrial Engineering)

ผศ.จิรเมธา สังข์เกษม

 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

อ.ดร.วัชร ส่งเสริม

 • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • Ph.D. (Industrial Engineering)

อ.ดร.นภนต์ เกื้อน้อย

 • อส.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมวัสดุ)
 • ป.บัณฑิต (การศึกษา)
 • Ph.D.(Energy and Environment)

อ.ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
 • รป.ม. (การบริหารภาครัฐ)
 • MBA. (Management)
 • Ph.D. (Goverment Management)

ผศ.ดร.กุณฑล ทองศรี

 • คบ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
 • Ph.D. (Ancient Indian and Asian Studies)

ผศ.ดร.นิศากร สมสุข

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • Ph.D. (Industrial Engineering)

อ.ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว

 • คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
 • คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
 • บธ.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)

อ.อรัญญา จันทร์ศรี

 • วท.บ.(เคมี)
 • วท.ม.(สิ่งแวดล้อม)

อ.ธนภัทร สังขรัตน์

 • วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
 • กำลังศึกษา ป.เอก(วิศวกรรมการผลิต)

อ.กชกร วิรัชกุล

 • วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • Ph.D. (Industrial Engineering)

ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์

 • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
 • Ph.D.(Mechanical Engineering)

อ.ดร.สุกัญญา เชิดชูงาม

 • วท.บ. (คณิตศาสตร์)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • Ph.D.(Industrial Engineering)

อ.จิรวัธน์ อารีย์

 • อส.บ.(เทคโนโลยีการผลิต)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)

อ.กมลวิทย์ ธนินนารา

 • วท.บ.(สถิติประยุกต์)
 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วท.ม.(การจัดการวิศวกรรม)
 • MBA.(Project Management)

อ.ประจักร ลำจวน

 • อส.บ.(เทคโนโลยีเครื่องกล)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)

อ.ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม

 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)
 • MBA.(Marketing)
 • Ph.D.(Mechanical Engineering)
 • D.Eng.(HRD)

อ.ดร.วีระ ศรีอริยะกุล

 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
 • วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
 • Ph.D. (Energy Technology)

อ.สราวุฒิ พรทิพย์

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

คุณปรเมศวร์ ไวทยวรรณ

 • ผู้ประสานงานโครงการ

คุณอรพิณ เฉลิมธำรงค์

 • ผู้ประสานงานโครงการ