วิศวกรอุตสาหการ (Industrial Engineer)

          วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นสาขาวิชาชีพหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ลักษณะของงานจะเกี่ยวข้องกับการวิจัยดำเนินงานและการจัดการทรัพยากรในงานอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายๆ แขนง อาทิ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี การตลาด การจัดการสารสนเทศ สังคมศาสตร์ และจิตวิทยา

          ดังนั้นงานของ "วิศวกรอุตสาหการ" (Industrial Engineer) จะเกี่ยวข้องตั้งแต่ การเลือกที่ตั้งโรงาน การออกแบบวางผังโรงงานและกระบวนการผลิต การหามาตรการลดและการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาการปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน การจัดการวัสดุ เครื่องจักรอุปกรณ์ การพลังงาน และทรัพยากรอื่นๆ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพการผลิตเพื่อให้อยู่ในระดับของเกณฑ์การยอมรับ ฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาแนวทางหรือกลวิธีต่างๆ เพื่อการพัฒนางาน การปรับปรุงและแก้ไข เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงานสูงสุดภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดนั่นเอง


วิศวกรเทคนิคอุตสาหกรรม (Technician Engineer)

          การพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือ "คน" หรือบุคลากรที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งความต้องการในสถานประกอบการต่างมีหลากหลายระดับ และปัจจุบันความต้องการผู้ที่มีทักษะและเทคนิคเชิงวิชาชีพ เข้ามาทำงานเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนงานระดับปฏิบัติการ (Worker or Operator) กับวิศวกรควบคุมงาน (Engineer & Factory manager) ที่ส่วนใหญ่เรียกว่า วิศวกรสายปฏิบัติการเชิงเทคนิค (Technician Engineer) ซึ่งปัจจุบันต้องการเป็นจำนวนมาก แต่ยังตอบสนองความต้องการได้ไม่เพียงพอ ทางภาคอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่จบในสายวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมีทักษะวิชาชีพแต่ยังขาดองค์ความรู้ในระดับวิศวกร บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการควบคุมงานและแก้ปัญหาเชิงเทคนิคในลักษณะวิศวกรปฏิบัติการ ซึ่งต่อจากนี้จะใช้คำว่า "Technician Engineer" ในภาษาอังกฤษ และใช้คำว่า "วิศวกรเทคนิคอุตสาหกรรม" ในภาษาไทยโดยจะขอนิยามความหมายไว้ดังนี้

          วิศวกรเทคนิคอุตสาหกรรม (Technician Engineer) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม โดยใช้องค์ความรู้ ความชำนาญการด้านทักษะ ประสบการณ์ และวิชาชีพเฉพาะด้านเทคโนโลยีในสายวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการผลิตและจัดการงานอุตสาหกรรม ในลักษณะของการปรับปรุงงานด้านการออกแบบ การวางแผนการผลิต การพัฒนาสายการผลิต กรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม เพื่อให้การทำงานของวิศวกรโรงงานเชิงปฏิบัติการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพด้านนี้จะทำงานในระดับเดียวกันกับวิศวกร และเป็นผู้ประสานองค์ความรู้ที่จะสื่อสารกับวิศวกรในเชิงวิชาการ และสามารถถ่ายทอดสู่หัวหน้างานและพนักงานในเชิงเทคนิคปฏิบัติการได้ จากแนวคิดนี้เป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Technology ) โดยการผสานองค์ความรู้และพัฒนาทักษะทั้งในด้านเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงและเสริมทักษะด้วยการศึกษาดูงานจริงจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อสามารถไปปฏิบัติงานได้จริงในอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแก้ปัญหาเชิงเทคนิคโดยอาศัยประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ ทั้งนี้จะเป็นการพัฒนางานและการเพิ่มผลิตภาพผลผลิตให้กับสถานประกอบการได้